Brudelys

Beskrivelse:

Brudelys er en sumpplante med lyse hvitrøde blomster som sitter i store skjermer. Blomsterstilker og blader kan bli over en meter lange. Bladene er vanligvist rosettstilte, stivt opprette, smale og skarpt trekantede i tversnitt. På dypt vann kan brudelys vokse under vann, og danner da bara lange flytrblader som kan ligne på de man finner hos enkelte hos vissa piggknopper (Sparganium). Brudelys blomstrer fra juni til august, og bærer en skjerm av lyserøde blomster på toppen av stengelen. Blomstene har kronblad liknende perigonblad som sitter i to tretalige kranser og mørkt purpurrøde fruktemner. Frukten består av seks kransstillte belgkapsler [1,4].

Illustration_Butomus_umbellatus1.jpg?uselang=nb

Generelt om arten:

Latin: Butomus umbellatus
Brudelys er en Rødlistet art og er kategorisert som sterkt truet [3]
Brudelys er den eneste planten i brudelysfamilien [1]. Den finnes i Norge, men er svært sjelden. På Norsk Rødliste 2006 er Brudelys kategorisert som kritisk truet, [2], mens den i 2010 ble kategorisert so sterkt truet[3]. Planten er vanlig nord til Danmark og Mellom-Sverige, i Norge bare funnet i Aurskog-Høland og Guovdageaidnu (Kautokeino) [1]. Brudelys regnes nå som utgått som indigen i Sør-Norge, men plantes ofte som prydplante og forvilles av og til [2]. Planten har blitt introdusert til Nord-Amerika som en prydplante, og regnes nå som et invasivt ugress ved områdene rundt "the Great Lakes".

Habitat:

Dammer med tett, rik vegetasjon, organsik bunn, Mesotrofe innsjøer, Sure innsjøer med lavt humusinnhold, Lavt pH i vann (pH <5,0), Fotisk sone, Svak strømhastiget, Beskyttet mot bølgeeksponering, Fjell (over skoggrensa) [2].

Substrat:

Mudder/leire/siltbunn (<0,063 mm), Fin sand (0,063-0,25 mm), Limnisk flomsone [2]

Bruksområder i mat og drikke:

Da planten er rødlistet, oppfordres det sterkt til å ikke plukke den, hverken til mat eller pynt. Planten er imidlertid vanligere i andre regioner, og omtales likevel her. Eventuell bruk skal kun foregå ved nødtilfeller
Rotknollene til Brudelys inneholder over 50% stivelse, og er spiselige etter de er kokt. Frøene er også spiselig [5]. Oppmalt kan rotknollen brukes som tykningsmiddel i sauser, og blandes med mel.

Bruksområder som plantefarger:

Andre bruksområder:

Retzius (1806) skriver att man av bladens kan "flätas wackra mattor, stolsäten och dylikt" [4].

Advarsler:

NB! Enkelte av plantene som nevnes på http://nyttevekster.wikidot.com er giftige uten forbehandling, eller det er bare enkelte plantedeler som er spiselige mens andre deler kan være giftige. Spis eller bruk derfor aldri en plante uten først å ha kontrollert hvilke deler som kan brukes og hvordan. Dette er en side hvor mange kan bidra, og ikke alle artene er like utfyllende beskrevet, informasjonen kan derfor noen steder være mangelfull. Ikke bruk planter, alger, sopp eller lav til mat med mindre du er 100% sikker på bruken av arten.

Forvekslingsarter:

Bibliography
1. brudelys. (28.02.2013) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/brudelys
4. Den viretuella floran, http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/butoma/butom/butoumb.html, oppdateret 11/5-2009

Comments

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License